Одахн Бату Хасиков Хальмг Таңһчин Толһачин даңгин үүлддг элч Максим Жабинә офист Санкт-Петербург балһснд бәәдг нег һазра улсла харһв. Харһлтд ар үзгин хотл балһснд бәәдг мана һазра шунмһа, седвәртә гисн әмтн орлцв. Керг-үүлдврт орлцачнртуризм өргҗүллһнә, таңһчин инфраструктур делгрүллһнә, тер мет хәр һазрт бәәдг мана улсин төрмүдин тускар күүндв.

 «Сәәхн келн» гидг хальмг кел делгрүллһиг дөңндг Саңгин президент (Санкт-Петербург) Мацак Аинов хальмг кел даслһна методик олзллһна туск селвг орулв. Коронавирусн хальдврта гем түгсн цагас авн Санкт-Петербургт, тер мет Москвад чигн, бәәдг мана һазра улс онлайн диг-даранд хальмг кел дасдг болв. Бату Хасиков Мацак Аиновин седвәриг дөңнҗ, хальмг кел делгрүллһнә олна Хүүвлә залһлда бәрҗ, нөкцҗ үүлдх селвг өгв. Тер юңгад гихлә Хүүвин ханьд төрскн келән болн сойлан меддг әмтн орна гив.

«Хальмг кел сергәҗ, босхҗ авлһна төр энтн чинвртә төр мөн. Баһчуд һазадын кел соньмсҗ дасна. Энүнлә дегц төрскн келән шунҗ дастха гиҗ эдниг урмдулх кергтә», - гиҗ Бату Хасиков темдглв.

Тер мет таңһчин Толһач типографь шинәс сергәҗ бүрдәхин, сойл болн хальмг кел дөңнхин туск зураһарн хувалцв.

Харһлтын йовудт мана һазра улс хальмг аэропортын иргчин тускар соньмсв. «Аэропорт энтн Хальмгин төлә чинртә гисн төсв. «Новапорт» компань Элстд аэропортын шин терминал тосхх. Тер мет җилдән 1 сай күн күртл олар әмт зөөхәр зуралҗана.Тиим ик чинртә төсв күцәлһн иргчдән инвестиц оруллһнд болн мана таңһчин делгрлтд нилчән күргхмн», - гиҗ региона һардач келв.