Таңһчд үүлддг РФ-н Мөшклһнә комитет Хальмгт үүлддг әрәсән УФСБ-н болн әрәсән МЧС-ин ГУСБ-н материалмудмар «Учебный центр «Курс» АНО-н һардачин туст уголовн керг-үүл бүтәв. Зака эвдсн йовдл нуухин төләд ямта күүнд авлһ өгснд энүг харлҗана. 

Мөшклһнә тааврар, 2021 җилин мөчн сарин нег шинд эн күн МЧС-ин көдләчд 306 миңһн арслң авлһ өгсмн. Шүүвр өгх саамд 38 күүнд сән темдгүд тәвүлхәр эн мөңг өгхәр седсмн. Эдн сурһулин организацд керм залдг дассмн. МЧС-ин көдләч энүнд өгсн мөңгиг авшгоһар седв. өдгә цагт буру йовдл һарһснд харлҗах күүнә туст зөвинь хаслһна керг-үүлдврмүд күцәлһнә төр халһҗана, мөшклһнә үүлдвр давулҗана. Герч болҗах улсас сурлһ авчана, тер мет бачм хәәврин керг-үүлдврмүдин йовудт олсн материалмуд хәләҗ, уголовн керг-үүлд немҗәнә.

Уголовн керг-үүлин туст цааранднь мөшклһ кеҗәнә.