Эн җилин хулһн сарин 15-д таңһчд академик Пүрвә Мучкаевич Эрдниев төрҗ һарсна 100 җилин өөн темдглгдх.

Әрәсән сурһуль-эрдмин Министерств сурһульчнриг эврә келн-улсин, орн-нутгин үнтә, цецн зөөрлә таньлдулх күслтәһәр өөнмүдлә залһлдата сурһуль-эрдмин халхар болсн йовдлмудыг сурһмҗллһна көтлврт орулх заавр өгв. Тегәд чигн академик Пүрвә Мучкаевич Эрдниев төрҗ һарсна 100 җилин өөн Әрәсән сурһуль-эрдмин Министерствин ончта йовдлмудын болн керг-үүлдврмүдин литд орулгдв.

Пүрвә Мучкаевич Эрдниев - нернь туурсн номт болн багш. Энүнә үүдәсн УДЕ гидг эв-арһиг сурһуль-эрдмин халхд өргәр олзлҗ, дорас өсҗ-босҗ  йовх үйнрт медрл зааҗ өгнә.