Эн долан хонгт Элстд соньн һәәхүлмүд секгдҗ көдлх.

Мөчн сарин 12-т, 11 часла, таңһчин Келн-улсин  Н.Н.Пальмовин нертә музейд «Мой герой из будущего» гидг һәәхүл секгдх. Хальмгт Пелагея Емчегирован нертә таңһчин марһан давв. Пелагея Емчегирова түрүн күүкд күн-зурач болҗ хальмг дүрслгч билг-эрдмин тууҗд орсн болдг. Хальмг улс Сиврин тууврас төрскн һазртан хәрҗ ирсн цагт келн-улсин сойлыг болн билг-эрдмиг шинәс сергәҗ делгрүллһнд тәвцән орулсмн. Пелагея Емчегирован нертә марһан энүнә ач күүкдин седвәрәр нәәмн җилин эргцд бүрдәгдҗәнә. Җил болһн энүнд таңһчин бичкдүдин художественн болн билг-эрдмин школмудын сурһульчнр шунҗ орлцна. Хальмгин келн-улсин Н.Н.Пальмовин нертә музейд марһана ашинь диглхмн. Марһанд орлцачнр «Мой герой из будущего» гидг төрәр үүдәгч көдлмшән белдсмн.

Мөчн сарин 11-д, 16 часла, Хальмгин келн-улсин Н.Н.Пальмовин нертә музейд Әрәсән Федерацин ачта зурач, Хальмг Таңһчин искусствин ачта үүлдәч Очир Кикеев төрҗ һарсна 80 җилин өөнд нерәдгдсн онц һәәхүл секгдх. Эн һәәхүл таңһчин сойлын болн туризмин министерствин болн зурачин өрк-бүлин дөңлһәр бүрдәгдҗәнә. Өөнин һәәхүлиг 2020 җилд давулхар зуралҗасмн, болв хальдврта гем түгсн учрар эн керг-үүлдвриг хооран сааҗ, 2021 җилд бүрдәхәр шиидсн болдг. Келн-улсин музейин көрңгәс 52 зург һәәхүлд тәвҗ, олна оньгт тусхахмн.

Һәәхүл йир соньн болн ончта болхнь лавта. Тер юңгад гихлә зурачин үүрмүдиннь болн элгн-саднаннь герт хадһлгдҗах зургуд әмтнә оньгт тусхагдх. Олн улс урднь үзәд уга кесг зургуд һәәхүлд тәвгдх.  Тер мет Очир Кикеевин күүкнь, зурач Яцка Сокулева, эцкиннь төрҗ һарсна 80 җилин өөнд зурад белдсн триптих болн өрк-бүлднь хадһлгдҗах харандаһар зурсн зургуд түрүн болҗ әмтнә оньгт тусхагдхмн. Очир Кикеевин күүкднь сайт тогтасмн. Энүнд зурачин тускар олн материал олҗ, таньлдҗ болхмн.