«Калмыкия» РИА-н барин төвд «Меҗә уга делкә» («Мир без границ») гидг цоксн зургудын социальн һәәхүлд нерәдгдсн брифинг болв.

Эрмдгтә бичкдүдтә эк-эцкнрин цугәрәсән ниицәнә региональн әңгин ахлач Ольга Сердюкова болн Улсин Хуралын депутат Ольга Бадма-Халгаева энүнд орлцҗ, цоксн зургудын «Меҗә уга делкә» һәәхүл бүрдәлһнә тускар келҗ өгв. Эн һәәхүл 2020 җилин бар сарас авн эклҗ күцәҗәх бас иим нерәдлһтә социальн төсвин ашлгч керг-үүлдврнь болхмн.

«Иим дамшлт цуг делкәд өргәр олзлгдна, зуг мана һазрт түрүн болҗ иим һәәхүл бүрдәгдх. Эрмдгтә күүкд зурган цокулхар седх аль уга гиҗ алмацвидн. Болв зургнь цокҗ, сөрҗ үзхлә, бичкдүдт, эднә эк-эцкнрт чигн таасгдв. Эрмдгтә улс бас олн дунд йовхар седнә, эдн бас бийән үзүлхәр, бийиннь тускар медүлхәр седнә. Цоксн зургудт бичкдүдин бәәдл-җирһлнь үзүлгдҗәнә. Эдн яһҗ өвдкүр, зовлң тесҗ, күчр-күндиг баатрльг кевәр дааҗ бәәдгин тускар медүлнә», - гиҗ Ольга Сердюкова келв. «Меҗә уга делкә» төсвин йовудт олн зүсн керг-үүлдврмүд давулгдна. Шин җилин байр, күүкд улсин Өдр, нань чигн ончта йовдлмуд. Цуг эн керг-үүлдврмүд зургудт үзҗ болхмн гиҗ Ольга Бадма-Халгаева темдглв.

Цокснь зургудын һәәхүлин ончнь юундв гихлә, өдгә цагин шин эв-арһ олзлҗ, зәрм цоксн зургудыг видеод хүврүлҗ болхмн. Терүнд бичкдүд эс гиҗ эк-эцкнрнь бәәдл-җирһлиннь тускар келҗ өгх. Тегәд эн һәәхүл өдгә цагин некврлә ирлцдг болх. Ольга Сердюкова болн Ольга Бадма-Халгаева Тина Кей, Доктор Гаспар, Карина Гарифуллина болн Александр Ежов зург цокачнрт ик ханлтан өргв. Тер мет эн төсвиг күцәлһнд ВОРДИ болн «Я слышу» олна ниицәс, «Профессориум» бичкдүдин билгнь делгрүллһнә төв, Виктория Горяева болн онц арһлач Алдар Орусов дөңгән күргв. «Меҗә уга делкә» («Мир без границ») гидг цоксн зургудын һәәхүл мөчн сарин 10-д, 19 часла, Келн-улсин Н.Н.Пальмовин нертә музейд секгдҗ, сарин эргцд давхмн.