Б.Б. Городовиковин нертә Хальмг ик сурһулин 50 җилин өөнд нерәдгдсн керг-үүлдврмүд давх. Эн ончта өөнлә ирлцүлҗ, КалмГУ-н багшнриг болн көдләчнриг йөрәхмн. 250 күүнд ачлвринь бәрүлҗ өгх. Хальмг ик сурһулин 50 җилин өөниг давсн җилд темдглх зөвтә бәәсмн, болн коронавирусн хальдврта гем түгснәс көлтә байрин керг-үүлдврмүдиг хооран сааҗ, эн җил давулх болв.

 Одахн түрүн байрин керг-үүлдвр давв. Вузин 6-ч корпуст һурвн факультетин – экономическ, залврин болн зөв-йосна, тер мет педагогическ сурһуль-эрдмин болн биологийин факультетмүдин элчнр хурв. Керг-үүлдврт күндтә гиичнр болҗ таңһчин Толһачин администрацин һардач Чингис Бериков, сурһуль-эрдмин болн номин министр Эрдни Баринов орлцв. Өдгә цагт КалмГУ йовудтаһар делгрҗ, өсч-өргҗҗәнә. Эрдмин шин зөрүллтсәр әңгүд секнә, таңһчин делгрлтд ик тәвцән орулна гиҗ Чингис Бериков темдглв. Таңһчин Толһачин администрацин һардач университетин номин доктормудиг болн профессормудиг «Хальмгин автономин 100 җил» медаляр ачлв. Энүнәс нань, ик сурһулин делгрлтд тәвцән орулсн төләднь КалмГУ-н ректор Бадма Салаевд Әрәсән Президент Владимир Путинә Ханлтын бичг бәрүлҗ өгв. Тер мет таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министр Эрдни Баринов йөрәлин үг келв. Хальмг университетд өөдән мергҗлттә багшнр көдлнә, оютнрт гүн медрл өгнә. Хальмг ик сурһуль төгсәсн улс олн зүсн халхд күцәмҗтәһәр көдлҗ, олнд тусан күргҗ, таңһчиннь неринь дуудулҗ йовна гиҗ эн темдглв. Эрдни Баринов сән медрлтә мергҗлчнриг белдлһнә кергт тәвцән орулсн кесг багшнрт таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерствин Күндллһнә һашгуд бәрүлҗ өгв.   

КалмГУ-н профессормуд, багшнр болн көдләчнр «Хальмгин АПК-н 100 җил», «Хальмг государственн университетд ач-тусан күргснә төлә», «КалмГУ-н 50 җил» өөнин медальмудар, РФ-н ик сурһулин болн номин Министерствин Ханлтын бичгәр, тер мет Хальмг ик сурһулин Күндллһнә һашгар ачлгдв. Ботаникин, зоологийин болн экологийин кафедрин доцент Валентин Музаевин темдглсәр, мана вузин 50 җилин өөн энтн таңһчин тууҗин төлә ик чинртә йовдл мөн. «Кенд чигн амр биш өдгә цагт мадниг цуглулҗ йөрәснд их ханлтан өргҗәнәв. Тер мет ректор Бадма Катинович цаһан седклтә күн болн ухата, чадмг, арһта һардач болдгнь темдглхәр бәәнәв. Тер төләдән эн КалмГУ-н тууҗд орхнь мөн», - гиҗ Валентин Музаев келв.

50 җилин эргцд КалмГУ педагогическ вуз болҗ үүлдврән эклҗ, хөөннь мана орн-нутгин тулгч институт болҗ, ик сурһулин федеральн системд зөвтә орман эзлҗәнә. «50 җил энтн баһ биш болзг. Эн ут цагин туршарт Хальмг ик сурһуль материальн-техническ көрңгән батрулв. Тәвн җилин эргцд мана университет өөдән мергҗлттә 55 миңһн специалистиг сурһҗ белдв. Хальмг ик сурһуль төгсәсн улс экономикин олн зүсн халхар таңһчд болн орн-нутгт, тер мет һазадын ордудт көдлҗ йовна. Эннь университетин ул-сүүринь тәвсн мана тоомсрта ветеранмудын, тер мет эндрк ниитә коллективин ач-туснь мөн», - гиҗ Бадма Салаев темдглв. КалмГУ-н багшнриг болн көдләчнриг ачллһна керг-үүлдврмүд мөчн сарин 10 күртл бүрдәгдх..