Одахн Хальмгин правительствин Ахлачин дарук Наран Кюкеев «Калмыкия» таңһчин зәңгллһнә агентствд төмр хаалһин шин маршрут бүрдәлһнә тускар келҗ өгв.

Элст - Анапа маршрутар түрүн поезд така сарин 3-д һарад йовх. Энтн сүл җилмүдин эргцд түрүн даңгин күцәгддг рейс болҗ тоолгдх. Кесгәс нааран Элстәс әмт зөөдг поезд һарад йовхш. 2016 җилд сөрҗ үзәд, 2-3 сарин эргцд әмт зөөдг поезд йовдг билә. Болв цөөкн күн йовдг бәәҗ, тегәд һарута болад, «РЖД» компань Элстәс поезд йовдгиг уурулв.

«Түрүләд Адлер тал поезд йовулхар седҗәсмн. Болв Анапа балһсн бичкдүдин амрлһна төлә зокаста гиҗ мадн эн балһс тал поезд йовулхар шиидвидн. Күүкд поездәр йовҗ, Хар теңгс күртлән зууран сәәхн һазр, йиртмҗ һәәххмн. Эннь соньн зуульчллһн болхнь лавта», - гиҗ Наран Кюкеев ухан-тоолврарн хувалцв.

Залһҗ чиргддг вагонмуд түрүләд Сарпульд күрх, дарунь эдниг Анап тал даңгин йовдг маршрутла залһх. «Әрәсән төмр хаалһс» ОАО Элстәс Анап тал йовх тавн ваго йилһҗ өгв, һурвн плацкартн болн хойр купейн вагон. Плацкартн вагон 54 ормта, купейн вагон 36 ормта. Таалмҗта зуульчллһна төлә вагонмудт цуг таал тогтагдсмн, розеткс, кондиционермүд болн нань чигн кергтә хамг тоот бәәнә.

Машинәс дорхнь поезд әәмшг уга, таалмҗта көлгн-күчн гиҗ тоолгдна, тер юңгад гихлә машид цокгдҗ, зеткртә йовдлмуд хара биш учрна. Поездд йовхд зокамҗта, вагон дотр таг деер кевтҗ, амрч, унтҗ болхмн, тер мет поезд дотраһур йовҗ болх, нег-негнләһән күүндҗ, цаган давулҗ, медмҗән угаһар күрх һазртан шулун ирҗ болхмн.

Плацкартн вагонд йовх билетин үн 1700 арслң күрнә, купед йовх билетин үн - 3000-3500 арслң. Тер мет вагона хәврһин бийдк тагин үн хамгин кимд гиснь 1378 арслң тогтаҗана. Сурһульчнрин төлә билетмүд өрәл үнәр хулдна. Оютнр 25 процентд кимдәр билет хулдҗ авч чадҗана. Зуг килвр билет хулдҗ авхин төлә иткүлин цаасан үзүлх кергтә. Өрк-бүлмүдин төлә льготн таалар билетмүд хулдхин тускар төр хаһлҗана. Эдн плацкартн вагона билетин үнәр купед йовх арһта болхмн. Поезд Элстәс 14 часла 44 минутла һарад йовх, Анапд 10 часла 37 минутд күрәд ирх.