Таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министрин дарук Санал Валетов «Агронива» ООО-н элчнрлә харһв. Эн подрядн организац Элст – Ик Буурл – Чолун Хамр көлгн-күчнә хаалһин участкиг ясҗана. Тосхачнр хаалһин девскрин деерк давхриг тегшлһнә көдлмшиг дуусв.

2019 җилд «Әәмшг уга сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвин йовудт Ик Буурл селәһәр һардг хаалһин һурвн участкин ясвр кесн болдг. Давсн җилд эн участкд шам кев. Ода харңһу кемд хаалһ шамар герлтнә.

Келн-улсин төсвин йовудт 2024 җил күртл эн хаалһин дәкәд 34 дууна участкиг ясҗ шинрүлхмн. Энҗл эн участкд 10 дуунад ясвр кегдх гиҗ таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министерствин барин цергллт зәңглҗәнә.