Одахн Элст балһсна администрацин толһач Дмитрий Трапезников балһсна толһач - ЭГС-ин ахлач Николай Орзаевла хамдан 23-ч тойгта дундын школд одв.

Энд физкультурн болн эрүл-менд батруллһна комплексиг ясҗ шинрүлхмн. Энтн балһсна ар-барун үзгт түрүн стадион болх. Стадионд футбол, баскетбол болн волейбол наадҗ болх һазр белдх, тер мет энд гүүҗ болхмн, тренажермуд олзлҗ, цогц-махмудан чаңһаҗ болх. Футбол нааддг һазриг өндртән 6 метр шишлң гөлм хашаһар хашалһхар зуралҗана, тер юңгад гихлә өөр-шидр олн давхр гер бәәнә.

«Элст - Автодор» хаалһин ясврин-тосхлтын заллт» муниципальн автономн учрежденя көдләчнр тосхлтын урдаснь кедг көдлмш эклв. Талвң цеврүләд бел кеҗәнә, хагсҗ одсн урһа моддыг көрәдҗәнә, Тер мет стадион тосхлһна төлә һазр тегшлҗ белдҗәнә. Балһсна администрацин толһачин даалһврар школыг шин төмр хашаһар хашалһх. Бас сурһульчнрин төлә әәмшг уга бәәдл тогтахин төләд таал бүрдәхмн.

23-ч тойгта дундын школд 900 һар сурһульч сурчана. Цогц-махмуд чаңһалһна кичәлмүдиг һаза, цевр аһарт, давулна. Дигтәһәр, тохнятаһар урдаснь цугинь ухалҗ белдҗ, сән чинртә стадион тосхх кергтә. Тер юңгад гихлә Элстин ар-барун үзгт иим спортивн комплексмүд уга. Государственн шинҗллтин организац төсвин-тооцана цаасинь шинҗлҗ бүрткв. Өцклдүр балһсна администрац тосхлтын көдлмш кех организац шүүҗ авлһна марһан эклснә тускар зарлв.