Хальмгт урһц хуралһна дааврта кем эклв. Ик Буурла, Приютна, Целинн, Яшалтан райодт селәнә эдл-ахус урһсн буудяһан хураҗана.

Таңһчин Толһач Бату Хасиковин темдглсәр, урһц хуралһна көдлмшт 700 һар комбайн олзлгдҗана. «Эн җил 497,8 миңһн тонн буудя  хураҗ авхар зуралҗанавидн. Болв кесг шинҗләчнрин тоолврар, энүнәс икәр буудя хураҗ авх», - гиҗ Бату Хасиков темдглв.

«Таңһчин селәнә эдл-ахун министерствин дөңнлһнә эв-арһар 2021 җилд эдл-ахусин оруһинь икдүлхин төләд 77,3 сай арслң йилһҗ өгв. Иигәд мана эдл-ахусиг дөңнв. Селәнә эдл-ахун салвриг тохнятаһар делгрүллһнә, һазрин чинринь хадһлҗ ясруллһна, инвестормудыг соньмсуллһна төләд селәнә эдл-ахун һазрин то-дигиг диглҗәнәвидн. Эн туст Хальмгин селәнә эдл-ахун болн һазрин хәрлцәнә министерствс райодла хамдан тохнята көдлмш күцәҗәнә.

Тер мет эс олзлгдҗах һазриг эдлврт орулх күслтәвидн», - гиҗ таңһчин Толһач темдглв. Кемр теңгрин бәәдл сән болхла, така сарин эргцд урһц хуралһна көдлмш төгсх гиҗ тааҗана.

«Һаң халунла кеер көдлхд йир күнд. Мана тәрәчнр арһ-чидлән нөөлго, үзмҗтәһәр көдлҗәнә. Эднд ик ханлтан өргҗәнәв», - гиҗ Бату Хасиков темдглв.