Зәрм орн-нутгудын һардачнр эврә әмтнлә ил кевәр күүндҗ чадхш гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков темдглв.

Владимир Путин бас иигәд шуудтан әмтнлә күүндтн гиҗ регионмудын һардачнрт өгсн заавриг төртән авч күцәх санатав гив. «Энтн Хальмгин төлә бас ик чинртә. Таңһчин әмтнлә шуудтан күүндхдән белн бәәнәв», - гиҗ Бату Хасиков келв. Ода Президентлә болсн күүндврин йовудт таңһчин әмтн сурврмуд өгсинь үзүлсн уга.

«Әрәсән Президентин шуд күүндврин йовудт босхгдсн төрмүдиг мадн таңһчин правительствла болн регион залдг төвлә хамдан шинҗлҗ, учртан авхвидн. Президентин Зәрлгәр бүрдәгдсн ЦУР мана һазра улсиг үүмүлҗәх төрмүдиг маднд күргҗ медүлнә. Келхд, кесг орн-нутгудт иим заллт уга», - гиҗ таңһчин Толһач темдглв.

Энүнәс нань, Бату Хасиков Хальмгин әмтнд дуудвр кев: «Үүрмүд, хальдврта гемәс хөрлһнә тәрлһ кетн гиҗ  Президент келсиг оньгтан автн. Тәрлһ келһн күндәр гемтлһнәс гетлх. Тәрлһ келһүлҗ, бийән  саглтн».

Владимир Путин 3 частан 42 минутд әмтнлә күүндҗ, 68 сурврт хәрү өгв. «Мана Президент цуг һардачнрт үлгүр-үзмҗ болна. Энтн орн-нутгин әмтиг үүмүлҗәх цуг нәрн төрмүдиг меднә. Хамгин һоллгчнь - сурвр болһнд оньган тусхаҗ, Әрәсән күн болһна эркн чинртә төриг учртан авч, иргчдән күцәх шиидврмүд авна», - гиҗ таңһчин Толһач ухан-тоолврарн хувалцв.