Така сарин 6-д таңһчин улс өрүн эрт босад, зулан өргәд, Дала ламин гегән ут нас наслҗ, амулң-менд бәәҗ цуг олн әмтнд номин евәлән күргҗ йовтха гиҗ зальврна.

          Эндр бүр-бүр гисн хур орҗ, сер-сер гисн салькн үләҗ, серүн, сән-сәәхн өдр болҗана. Өрүн нәәмн часла Хальмг Цутхлң хурлд шаҗна йосрхл күцәв. Йисн часла Дала ламин гегәнә ик зург өрөәєіснь буулһҗ, мөргүлин ик хорад орулҗ,  ширә деернь залҗ тәвгдв. Дарунь Дала ламин гегән ут нас наслхин, эрүл-дорул бәәхин төләд хувргуд ном умшв. Олн улс байрин мөргүлд орв.

           Байрин мөргүлин хөөн, 12 часла, хурлд ирсн әмтиг хальмг цәәһәр болн боорцгар тоов. Дала ламин гегәнә төрсн өдрт нерәдгдҗ, олн зүсн керг-үүлдврмүд бүрдәгдв. 14 часла «Сохраним Тибет» гидг шишлң сайтд «Миссия - радость. Найти счастье в тяжелые времена» гидг шин документальн фильм түрүн болҗ олна оньгт тусхагдх. Дәкәд 19 часла 30 минутла эн фильмиг хойрдад үзүлх. Тер мет 16 часла «Сохраним Тибет» гидг шишлң сайтд «Далай-лама – необыкновенная жизнь» гидг шин дегтрин презентац болх, Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпочела онлайн диг-даранд харһлт болхмн. 

        «Бурхн Багшин Алтн сүм» Хальмг цутхлң хурлын шишлң ютуб каналд 18 часас авн 19 час күртл Далай ламин гегәнә болн шар шаҗнла залһлдата төрмүдин тускар онлайн-презентацс болх.