Таңһчин Хар Һазра районд селәнә эдл-ахун һардач 2020 җилин бар сарас авн 2021 җилин хөн сарин күртл малчнрт 3 сай һар арслңга җалв өгдго бәәҗ.

Хар Һазра района прокуратур удан цагин эргцд малчнрт көлснә мөңгинь эс өөснә туст бүртклһ кев. Бүртклһнә ашар тер организацин һардач күч-көлснә зака болн нормативн зөв-йосна актмуд эвдснд административн дааврла харһулгдв. Зака эвдсн һардачиг ялд унһав. Прокуратур кесн бүртклһнә материалмудар хойр сар үлү цагин эргцд оратад җалв эс өгснднь уголовн керг-үүл бүтәгдв. Уголовн керг-үүлин мөшклһн прокуратурин бүртклһнд бәәнә