Элст балһсна «Сар Герл» гидг 28-ч тойгта бичкдүдин сад Әрәсән дошкольн сурһуль-эрдмин хамгин сән организацсин тоод орв. Марһан 2020 җилин үкр сарас авн 2021 җилин моһа сар күртл Интернетин эв-арһар дамҗ, ил кевәр давв. Эн марһанд Әрәсән дошкольн сурһуль-эрдмин 48 миңһн учреждень орлцв. Керг-үүлдврт орлцачнрин үүлдвринь үнлһнә ашар дошкольн сурһуль-эрдмин хамгин сән 1000 организац йилһҗ авв. Теднә тоод бичкдүдин садмуд болн школд орх наснд күрәд уга күүкдин хәләвр күцәдг учрежденьс йовна.

            Хотл балһсна администрацин толһач Дмитрий Трапезников «Сар Герл» 28-ч тойгта бичкдүдин садын залач Людмила Яшаеваг дембрлттә бәәдлд байрта, ончта йовдлла йөрәв. «Сурһмҗлачнр эврә кергән йилһән сәәнәр меднә, көдлмшән даавртаһар күцәнә. Тер төләд бичкдүдт медрл өглһнә, эднә билгинь делгрүлһнә төлә цуг таал тогтагдсн бәәнә. Цуг таанрт ханлтан өргҗәнәв», - гиҗ Дмитрий Трапезников йөрәлин үгдән келв. Людмила Федоровнад медаль, диплом, «Үлгүр болгч бичкдүдин сад» («Образцовый детский сад») гидг Цугәрәсән марһан-хәләврин дииләчин сертификат болн бичкдүдин садын коллективд ниитәһәр, таарҗ көдлдг төләднь Ханлтын бичг бәрүлҗ өгв.