Удан цаг давсна хөөн бембә өдрлә, така сарин 3-д, Элст балһсна төмр хаалһин вокзалас түрүн болҗ поезд һарад йовв. Маңһдуртнь эн Анапа балһснд күрч ирв.

Зууран поезд Сарпуль болн Краснодар балһсд һатлад һарв. Зәрм пассажирмүд эн балһсдт поездас буув. Тегәд чигн поезд олн улсиг амрлһна һазрт күргсн деерән, ик балһсд күртл чигн күргв. Тиигәд әмтн эн поездар йовҗ, Сарпуль болн Краснодар балһсдт күрч, эврә кергән күцәҗ чадв. 

«Поездар йовхд әвр айта юмн. Мадн одахн таньл-үзл күүкд күүнәс эн шин маршрутын тускар соңсвидн. Эн зәңгиг Интернетд эн умшҗ. Мадн кергәрн Краснодар балһснд одхар седҗәләвидн. Зуг автобуст зә уга билә. Тегәд бидн поездар йовхар шиидвидн», - гиҗ нег күүкд күн маднла тоолврарн хувалцв.   

Тер мет Элстәс түрүн болҗ һарад йовсн эн поездар Чилгир селәнә болн РДЮСШ-н хамцу волейбольн команд йовла. «Бидн түрүләд автобусар йовхар зуралҗалавидн. Болв автомобильн көлгн-күчәр йовхд таалмҗ уга болн әәмшгтә чигн болна. Поездар йовхд үнтә биш болв. Тер юңгад гихлә бичкдүдин төлә билетмүд кимдәр хулдна. Күүкдт поездар йовхд ик гидгәр таасгдҗана. Эдн түрүн болҗ поездар йовна», - гиҗ ДЮСШ-н тренер Денис Садхаев келв. 

Мана таңһчд удан цагин туршарт төмр хаалһин халхиг эс делгрүлҗәсмн гиҗ Хальмгин Толһач Бату Хасиков урднь темдглсн билә. «Бидн эн бәәдлиг хүврүлҗ ясрулх санатавидн. Мана таңһчин әмтн ямаран зүсн көлгн-күчәр йовхар бәәхән бийснь шүүҗ авх арһта болв», - гиҗ эн келв. Таңһчин һардвр «РЖД» компаньла нөкцҗ үүлдснә нилчәр мел зуни амрлһн эклсн кемд эн шин маршрут сексн болдг.