Таңһчин Толһач Бату Хасиков нег һазра улсиг Хальмгин Өдрлә йөрәсн үгдән иигҗ темдглв: «Сүл цагт Хальмгт көлгн-күчнә комплекс делгрҗәхнь ил үзҗ болҗана. 2021 җилд 128 дууна хаалһс тосхгдв. Эннь давсн җиләс дорхнь 50 дуунад икәр тосхгдсн болҗана. Таңһчин хаалһин эдл-ахун болн көлгн-күчнә предприятьмүд шинәс босхгдҗ тогтагдҗана. Делгрлтин онц көтлврин нилчәр кесг арвад җилмүд давсна хөөн түрүн болҗ техникин парк шинрүлгдҗәнә.

Таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун әңгин һардач Киштя Мелентьева хаалһс ясврин болн тосхлтын туст тогтсн өдгә цагин бәәдлин тускар «Калмыкия» РИА-н зәңгчд келҗ өгв: «Эн җил «Әәдрхн-Махачкала-Кизляр» Р-215 федеральн хаалһиг секв. Энтн ончта гисн йовдл. Өдгә цагт «Элст-Әәдрхн» федеральн хаалһин капитальн ясврин көдлмш кеҗәнә. Зеткртә йовдлмудыг баһрулхин күслтәһәр эн хаалһиг өргҗүлҗ, уудулҗ, икдүлҗәнә. Энүнәс нань, давсн җилин чилгчәр федеральн көтлврин йовудт таңһчд йилһҗ өгсн мөңгәр хаалһин шин техник хулдҗ авад, хаалһин эдл-ахун организацст эдлтхә гиҗ өгв. Хаалһин эдл-ахус цааранднь чигн иим керг-үүлдврмүд күцәхәр зуралҗана».