Бембә өдр, така сарин 6-д, таңһчин Толһач Бату Хасиков, РФ-н Президентин медлд даңгин үүлддг Хальмгин элч Андрей Картиев болн РК-н йиртмҗин көрңгин болн эргндк бәәдл харлһна министр Очир Джамбинов «Синергия» университетин һардврла харһв.

«Бидн нөкцлтин үүлдврин олн зүсн зөрүллтин туск төрмүдәр күүндвидн. Әмтнд олн зүсн янзин эрдм дасххин төлә цуг таал тогтахар бәәнә. Тер тоод шинкән эврә керг бүтәсн улст, тер мет дамшлтта арһлачнрт чигн бизнесин халхар медрл өгхмн. Цуг эннь иргчдән таңһчин экономикин делгрлтд нилчән күргхнь лавта», - гиҗ таңһчин Толһач ухан-тоолврарн хувалцв.

Тер мет харһлтын йовудт туризмин халхар нөкцҗ үүлдхин тускар күүндв. Дарук җилд Бамб цецгин фестиваль давуллһна кемд «Синергия» университетин орлцлтаһар олн керг-үүлдврмүд бүрдәх саната. «Эн җилин хаврар давсн фестивалин ашар иргчдән эн керг-үүлдвриг нег өдрәр биш, цөөкн хонгин эргцд давулхар шиидвр аввидн. Фестивалиг кесг ормст давулх санатавидн. Тиигхлә мана һазра улс, Хальмгин гиичнр чигн керг-үүлдврт саалтг угаһар орлцҗ, байриг ончта кевәр темдглҗ чадх», - гиҗ Бату Хасиков темдглв.