Хальмг спортсменк Байрта Джеева мөр унад, саадгар халһна Цугәрәсән марһанд күцәмҗтәһәр орлцҗ, хойр алтн медаль болн хойр кубок шүүҗ авв.

Эн дөрлдән күүкд улс дунд така сарин 4-д Серпухов балһснд давв. Марһанд Әрәсән олн зүсн регионмудас 18 спортсменк орлцв. Мергн, һавшун, чадмг-чидмг, төв хадг күүкд улс хоорндан дөрлдв. Мана һазра спортсменк Байрта Джеева мөрәр йовҗ, саадгар хаҗ, күүкд улс дунд болсн Цугәрәсән марһанд йилһән сән белдврән үзүлҗ, диилвр бәрв.