Таңһчин Толһач Бату Хасиков Хальмгин өдрлә таңһчин әмтнд нерәдсн йөрәлин үгдән иигҗ темдглв: «Олн зүсн марһаст орлцҗ, таңһчиннь неринь туурулҗах спортсменмүдт онц ханлтан өргҗәнәв.

Сән авъяст тохрсар, бәәр бәрлдлһнә янзин спортын элчнр һал маңнад йовна. Мана регионд олн улс орлцдг спорт икәр керглгдҗәнә. Спортыг өргҗүлхин төләд инфраструктур тогтах кергтә болҗана. Сүл хойр җилин эргцд мадн таңһчин райодт болн хотл балһсн Элстд ут тоодан  өдгә цагин 18 объект тосххвидн. Тегәд кесг миңһн мана әмтн спортар соньмсҗ, дамшҗ, цогц-махмудан батрулх арһта болв».

Тер мет Бату Хасиков хальмг футбольн клубин тускар келҗ өгв: «Мадн цуһар «Уралан» командыг дөңннәвидн. Цааранднь чигн тер кевәрн мана командд дөң болхвидн.Ода «Уралан» һурвдгч лигд наачана. Дорас өсҗ-босҗ йовх бичкдүдт болн уйн баһчудт мана футбольн командын спортсменмүд үлгүр-үзмҗ болҗана. Эдниг дахад, уйн наста көвүд футбол наадҗ, иргчдән командын ханьд орхнь маһд уга».