Така сарин 7-д Хальмг ик сурһуль болн Хальмг Таңһчин суңһврин комиссь  хамцу үүлдвр күцәлһнә туст Бооца батлв.

Бооцана йовудт немр сурһуль-эрдмин көтлвр күцәхмн. Мергҗлчнрт шин эрдм дасхх болн теднә мергҗлтинь өөдлүлх. Энүнәс нань, суңһврин комиссьмүдин, зөв-йос харлһна көдләчнриг болн суңһврин керг-үүлд орлцх улсиг сурһхар зуралҗана.

Хальмг Таңһчин суңһврин комиссин ахлач Бембя Чужаев болн КалмГУ-н ректор Бадма Салаев нөкцлтин халхар үүлдвр күцәлһнә Бооца батлв