«Кемр өмәрән зөрҗ, ямаран чигн амр биш төрмүд хаһлхар зүткхлә, җирһлин хаалһд эрк биш үнн-чик седклтә болн соньн улс харһна. Тиим улсин негнь - Одес Хасаевич Байсултанов, әрәсән спортын министрин дарук мөн», - гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков темдглв. Харһлтын йовудт Хальмгт олн әмтн соньмсдг спорт болн спортивн федерацс делгрүллһнә төрмүдин тускар күүндвр болв гиҗ региона һардач зәңглв. 

«Эн туст хамгин ик чинр зүүҗәх инфраструктуриг бидн батлсн зурала ирлцүлҗ ясрулҗанавидн. Тер мет спортыг олн дунд тархаҗ, әмтиг соньмсулҗ болхмн. Мини тоолврар, энтн комплексн көдлмш, тер тоод олн халхин һардачнр эн туст үлгүр-үзмҗ болх зөвтә», - гиҗ эн келв. Таңһчин спортивн федерацс эврә янзин спортыг олн дунд тархаҗ, эн туст өдгә цагин шин эв-арһс олзлҗ, көдлмшән шунмһадултха гисн даалһвр Хальмгин спортын болн баһчудын политикин министерствд өгв. 

Одес Байсултанов соцсетьмүдт иигҗ бичҗ: «Регионд кесг төсвс күцәмҗтәһәр бәәдл-җирһлд тохрагдҗана гиҗ байртаһар темдглхәр бәәнәв. Мана һол күсл - баһчудыг спортар соньмсуллһн. Баһ наста улс шунҗ спортар дамшхх зөвтә. өмәрән зөрдг седклтә, сансан бүтәдг, келсн үгдән күрдг Бату Сергеевичин чадмг һардврт күслнь өөрхн иргчд күцхнь лавта!»