Сүл цагт эргндк һазран ясрулҗ шинрүллһнә туск төрмүд хаһллһнд иргнмүд олар орлцдг болв. әмтн бәәрн бюджетин мөңгиг ямаран эркн кергт һарһхиг эврән йилһҗ авна, ямр нег төсвин төлә бас хүв тәвц мөңгән өгнә, төсвс күцәҗәхиг бүрткнә. Энүнә тускар экономическ номин кандидат, Хальмг ик сурһулин доцент Инна Слободчикова зәңглв. 2018 җилд әмтнә седвәрәр бюджетин мөңгиг  һарһлһн 2024 җил күртл әрәсән Правительствин хамгин һоллгч  керг-үүлдврмүдин негнь болв.  

2019 җилд Хальмгт әмтн бәәрн бюджетин мөңгиг һарһлһнд орлцдг болв. Таңһчин финансин министерствин то-дигәр, эн төсв Хальмгин дөрвн районд: Октябрьск, Ик Буурла, үстин болн Яшкулин райодт бәәдл-җирһлд тохрагдҗана. Марһана ашар 9 төсв шүүҗ авгдв, эн төсвс күцәлһнә кергт 7 сай һар арслң йилһҗ өгв, тер тоод таңһчин болн бәәрн бюджетин, әмтнә болн онц арһлачнрин мөңгн. әмтнә седвәрәр усар тетклһнә, бичкдүдин болн спортивн талвңгуд тосхлһна, амрлһна ормс бүрдәлһнә болн эргндк һазран ясруллһна төсвс күцәгднә. Төсвс йовудтаһар бәәдл-җирһлд тохрагдна. әмтн татсн седвәрәр бәәсн һазран ясруллһна кергт бәәрн бюджетин мөңгиг һарһлһна төрәр таңһчин цуг муниципальн бүрдәцс соньмсҗана. 2020 җилд 18 төсв орлцв. Эн җил бәәрн йос заллһна органмуд 25 эрлһ орулв, эднәс 17-нь марһана ашар шүүҗ авгдв. 

Мөчн сард Октябрьск района һурвн селәнд төсв күцәлһн төгсәгдв. Эннь Ик Царң цутхлң селәнд «Хутор сити» бичкдүдин талвңгин бәәдл ясрулгдв, Восход селәнд «Зергента» бичкдүдин талвң болн Иҗл селәнд «Байр» бичкдүдин талвң тосхгдв. Эн төсвс күцәлһнә кергт 2,1 сай арслң һарһгдв, тер тоод таңһчин бюджетәс - 1,4 сай арслң. Таңһчин финансин министерств Хальмгт әмтн бәәрн бюджетин мөңгиг һарһлһнд орлцлһна керг-төриг диглҗ зүүцүлнә. Дөңцл мөңг авхин төләд муниципальн бүрдәц төсв күцәлһнә төлә бас хүв мөңг өгх арһта болх зөвтә. Тер мет бәәрн әмтн болн онц арһлачнр эврә сән дурар төсвст орлцҗ, хүв мөңгән өгхәр бәәхин туст зөвшәлән өгчәхин туск иткүлҗәх бәрмт цаас белдҗ орулх зөвтә.