Таңһчин Толһач Бату Хасиков Хальмгин өдрлә әмтиг йөрәсн үгдән регионд цифровизац делгрүллһнә тускар келҗ өгв: «Цифровизац энтн чинртә гисн керг-үүл, энүнә нилчәр бәәдл-җирһлин цуг халхсиг хүврүлҗ шинрүлҗ болхмн. 2020 җилин то-дигин ашар Хальмг Таңһч  эрүл-менд харлһна салврт өдг-цагин шин эв-арһ тохраҗ олзллһна туст ЮФО-д түрүн орм болн әрәсәд 17-ч орм эзлв. Тер мет өдгә цагт селәнә эдл-ахун, ЖКХ-н, әәмшг уга бәәдл тетклһнә халхд диджитап-технологий олзлхин туст көдлмш кегдҗәнә. Келхд, удлго Элстин уульнцст зург болн видео цокҗ авдг өдгә цагин некврлә ирлцҗәх, шин гисн оборудовань олзлгдх. Тер мет хаалһс һатлһна ормст автоматическ кевәр шам шатад, герл өгх», - гиҗ таңһчин Толһач темдглв. 

Хальмгт өөдән җалвта шин көдлмшч ормста  IT-салвр бүрдәх цуг таал бәәнә. Эн туст мана таңһчд өдгә цагин нүүрлгч технологийсин төсвс тохрахин тускар бооца батлхар бәәнә. Хальмг ик сурһульд IT зөрүллтин эрдм дасххар зуралҗана. Баһчуд эн эрдмәр икәр соньмсна гиҗ Бату Хасиков келв. 

«Өдгә цагин эв-арһ делгрүллһнә министерств региона цифровизацин халхар ик болн тохнята көдлмш кеҗәнә. 112 болн 122 тойгудта цергллтс олзта-тустаһар үүлдҗәнә. Олн социальн чинртә объектсиг Интернет сетьлә залһсн болдг.Таңһчин әмтн 150 һар социальн туслмҗ электронн бәәдлд авч чадҗана. Цаг ирвәс туслмҗин то өргҗәд йовна», - гиҗ ирлцңгү салврин министр Алексей Этеев ухан-тоолврарн хувалцв. Энүнә келсәр, өдгә цагт зәңгллһнә технологийин халхар бооцас батлгдв. Бооцана йовудт дундын сурһулин учрежденьс эврә орн-нутгт кеҗ һарһсн компьютерн көтлврәр болн системәр өңгәр теткгдх. 

Әмтнә төлә улм әәмшг уга бәәдл тогтахин төләд таңһчин хаалһст зург болн видео цокҗ авдг өдгә цагин камермүд тәвгдх, тер мет хаалһ һатлдг ормст герл өгх. «Эврә IT-мергҗлчнриг белдлһнә төрт мадн ик оньган тусхахвидн. Аштнь таңһчин әмтнә төлә шин көдлмшч ормс секгдх. Таңһчин әмтнд эврә һазртан бәәҗ, седклднь тааста кергәрн көдлх арһ өгхин төләд бидн ода нүүрлгч IT-компаньсин элчнрла күүндвр кеҗәнәвидн», - гиҗ Алексей Этеев товчлв.