Таңһчин Толһач Бату Хасиков ирлцңгү федеральн ведомствсла хамдан таңһчд ө-модта һазриг 0,5 процентд икдүлх селвг орулв.

Тиигхлә, таңһчд болн хам-хоша регионмудт экологическ бәәдл ясрх гиҗ эн тоолҗана. Цаг ирвәс таңһчд ө-модта һазрин аһунь баһрад йовна. Советин йосна җилмүдт Хальмгин ө-модна көрң 2 процент тогтаҗасмн, ода болхла - 0,2 процент. ө-модта һазрин аһуг икдүлҗ, һазр көдәрлһиг хөрҗ болхмн гиҗ Бату Хасиков темдглв. Таңһчин правительств ө-модта һазриг икдүлхин төләд күцәх керг-үүлдврмүдин зура ухалҗ белдсмн. Болв эн чинвртә төриг амрар болн ахр цагин эргцд хаһлҗ болшго, тер мет эн туст федеральн цутхлңгин дөң кергтә. 

 «Эн болн давсн җилмүдт таңһчдт тооста, элстә салькн чаңһар үләв. Эннь һазр көдәрлһнә уршг болҗана. һазр көдәрлһн нам һанц Хальмгт биш, тер мет хам-хоша бәәх регионмудт әәмшг учраҗана. әрәсән талдан регионмудт дорхнь элсн мана таңһчин һазрин аһуг икәр эзлҗәнә», - гиҗ Бату Хасиков эврәннь инстаграмд бичв. 

Энүнәс нань, селвлцәнә йовудт Хальмгиг усар тетклһнә төр босхгдв. «РФ-н тосхлтын министерств «Цевр усн» гидг келн-улсин төсвин йовудт күцәсн мана көдлмшиг темдглв», - гиҗ таңһчин Толһач келв. өдгә цагт Троицкое болн Цаһан Амн селәдт түрүн хойр объект экләд тосхҗана. Тер мет Чоһр ус хадһлачин төр хаһлх саната. Бас Левокумск гидроузелыг шинрүллһнә көдлмш кех арһ олхар бәәнә. Эн төр хаһлгдхла, усна чинрнь ясрх, усиг селәнә эдл-ахун төлә олзлҗ болхмн. «Хальмгин төлә чинртә төриг хаһлхар шунхвидн», - гиҗ таңһчин Толһач  иткүлв. РФ-н әәмшг уга бәәдлин Хүүвин Сегләтр Николай Патрушев өмн үзгин федеральн округин һазрт болсн экологийин халхар әәмшг уга бәәдл тетклһнә туск төрәр селвлцә һардҗ давулв.