Хальмгин сурһуль-эрдмин болн номин министерствин барин цергллтин зәңглсәр, таңһчин дундын сурһулян төгсәсн 30 күн ЕГЭ-н ашар 100 балл авсн болдг.

Элстин лицейин хойр сурһульч шүүврән өгч, 200 балл хоршав. Нег күүкн литературар ЕГЭ бичҗ, хамгин ик балл авч чадв. Тер мет 22 күн орс келәр шүүврән өгч, 100 балл авв. Нег күүкн тууҗар ЕГЭ йилһән сәәнәр өгв. Хойр күн биологийәр шүүвр өгч, 100 балл авв. Англь келәр нег сурһульч, бас информатикәр нег сурһульч ЕГЭ өгч, 100 балл авв.