Така сарин 10-д сурһулян төгсәҗәх Цугәрәсн оютнрин байрин керг-үүлдвр болв.

Энүнә йовудт РФ-н номин болн ик сурһулин министр А.И.Герцена нертә РГПУ-н магистр Алдар Мукабеновд дембрлттә бәәдлд ачлвринь бәрүлҗ өгв. Эн урднь Ик Буурла дундын сурһуль төгсәсн болдг. Энүнә тускар Ик Буурла РМО эврәннь инстаграмд зәңглв.  

Ик сурһулян төгсәсн баһчудт нерәдсн байрин керг-үүлдврин йовудт ут тоодан зурһан оютн ачлгдв. үүдәлтин, цаһан седклин заляр күцәсн буйнч керг-үүлин, номин болн инновацин халхар ач-тусан күргсн төләд эдниг дипломсар ачлв.

Алдар Мукабенов «Иргчин багш. Оютнр» («Учитель будущего. Студенты») гидг марһанд  диилвр бәрв. «Россия  - страна возможностей» президентск платформ болн РФ-н номин болн ик сурһулин министерств эн керг-үүлдвриг бүрдәв. «Иргчин багш.Оютнр» гидг төсв чидлән сөрҗ үзҗ, марһанд орлцх арһ өгв, тер мет багшин эрдмд седклим тусхаҗ, педагогическ халхд үүлдхд урмд өгв гиҗ Алдар Мукабенов тоолврарн хувалцв. «Россия - страна возможностей» ниицән әрәсән Президентин седвәрәр тогтагдв. Иргнмүд үүдәлтин, эрдминнь болн нань чигн олн зүсн халхар седвәр татҗ, күцәмҗтәһәр үүлдхднь таал тогтах һол күсл ниицән тәвҗәнә.