Таңһчд җаңһрчин школ секгдх.

Нертә җаңһрч, Хальмгин искусствин ачта үүлдәч Манҗин Баатр Баһ Дөрвдә района администрацин дөңгәр җаңһрчин школ секҗәнә. Баһ Дөрвдә района администрацин барин цергллтин зәңглсәр, «җаңһр» хальмг алдр дуулвр, төрскн кел болн хоолан шахад дуулдг дасхар седҗәх 10-15 наста көвүд эн шин секгдҗәх школд орҗ чадҗана.  

 Түрүн кичәл така сарин 14-д болх. 89047552144 телефона тойгар җиңнүлҗ, сөрҗ үзлһнә кичәлд бичүлгдҗ болхмн.