Хальмгин Толһач Бату Хасиков таңһчд удан цагт татгдад тосхгдҗах объектсин төрмүдәр селвлцә һардҗ давулв.

«Удан цагин эргцд татгдад тосхгдҗах объектсин төриг таңһчин правительствла болн региона прокуратурла хамдан цааранднь хаһлхар шунҗ, эн туст хамцу үүлдҗәнәвидн. Эн төр амр биш, тегәд чигн эн төр даңгин мана бүртклһнд бәәнә», - гиҗ Бату Хасиков темдглв. Севлвлцәнә йовудт таңһчин Толһач объект болһна туст төр хаһлх тодрха зура тогтах даалһвр өгв. Тер мет олн давхр герин тосхлтд орлцҗ, хүв тәвц мөңгән орулҗ өгсн әмтнд дөң болхар зүткх кергтә.  

Бату Сергеевич нөкцҗ үүлдҗәх төләднь таңһчин прокурор Евгений Курмаевд ханлтан өргв. «Олзта-туста хамцу көдлмшин ашт тәвсн күцлдән эрк биш күрхвидн», - гиҗ Хальмгин Толһач Бату Хасиков товчлв.