Одахн Хальмгин Толһач Бату Хасиков Энткг орн-нутгин делегацла харһҗ, нөкцлтин халхар үүлдвр күцәхин тускар күүндв.

«Энткг орн-нутг Хальмг Таңһчла хамцу төсвс күцәхәр белн бәәнә», - гиҗ Бату Хасиков келв. Хамгин түрүнд таңһчин әмтнд туста болх инфраструктурн төсвсин тускар күүндвр болв. Тер мет усар тетклһнә көтлвр, зуульчллһиг делгрүллһнә болн һазр көдәрлһиг хөрлһнә төсвс хәләгдв.

«Нөкцҗ үүлдҗ, шүүҗ авсн төсвсиг яһҗ күцәхиг хөөтндән шинҗлҗ, хамцу седвәриг яһҗ делгрүлхиг йилһҗ авхидн. Хамцу үүлдврин улынь тәвгдв»,- гиҗ Бату Сергеевич темдглв.