Така сарин 17-д Калининградск мүҗин Краснознаменск балһснд Советск Союзин Герой, генерал-лейтенант Басан Бадьминович Городовиковин санлд нерәдҗ босхгдсн бумб дембрлттә бәәдлд секгдх.

Нернь туурсн цергә үүлдәч Калининградск мүҗиг фашистск деермчнрәс сулдхсмн. Давсн җилд Советск Союзин Герой Басан Бадьминович Городовиковин санлынь күндлҗ, балһсна талвңд энүнә неринь зүүлһсн болдг. Эн ончта йовдлд нерәдгдсн керг-үүлдвр Элстд болв. Хальмгин делегацд орсн улс юнармейцла болн волонтермудла хамдан Гражданск болн Төрскән харсгч Алдр дәәнә баатрмудын мемориальн комплексин эргндкәс атхм һазр авад, Краснознаменск балһснд Б.Б.Городовиковин бумбд күргҗ, тенд асххар бәәнә. Краснознаменскд Б.Б.Городовиковин санлд нерәдсн бумб секлһнә керг-үүлдврт Хальмг Таңһчас Элст балһсна администрацин толһачин дарук Дмитрий Довгополов болн олна үүлдәч, эмч Бадма Башанкаев ахта орлцхмн.    

«Удлго Хальмгас хол һазрт бәәх Калининградск областьд мана һазра күүнә, нернь туурсн баатр Басан Бадьминович Городовиковд нерәдгдсн бумб секгдх. Төрскән харсҗ, әмән өгсн баатрмудт нерәдсн мемориальн комплексин эргндкәс атхм һазр мана делегац күргхнь орта болн чинртә гиҗ сангдна», - Дмитрий Довгополов темдглв. «Хальмгин күн болһн таңһчин делгрлтд аһу ик тәвцән орулсн улсин ач-тусинь мартлго, эднә санлынь тевчх зөвтә. Нег һазра әмтн болн хол Калининградск областьд бәәдг мана улс хамцу үүлдҗ, иим чинртә йовдл бүрдәснь байрта-бахмҗта. Басан Бадьминович Городовиковин санлынь күндлдг әмтнә төлә энтн ик чинртә йовдл мөн. Бидн төрскн һазрин атхм нернь туурсн мана баатрин бумбд күргҗ, әрүн керг күцәхвидн», - гиҗ Бадма Башанкаев ухан-тоолврарн хувалцв.