Деед Яшкуль селәнд, санаторн школ-интернатын ул деер, 100 зәәтә госпиталь дәкнәс көдлмшән эклв. П.П.Жемчуевин нертә таңһчин больницин әңг – хальдврта коронавирусн өвчтә әмтиг эмндг  3-ч тойгта госпитальд гемнсн түрүн улс орҗана. Ода деерән нааран 30 шаху күн орв. 

Эн госпиталь 2020 җилин намрар секгдсн билә. Нааран гемнсн улс орҗ, цааранднь эмнлһ авна. Сүл цагт гемтә әмтнә то баһрҗ, бәәдл ясрҗ бәәснә учрар госпиталь хаагдсн билә. Болв ода гем дәкнәс түгҗ, гемтсн әмтнә то өдр ирвәс икдәд бәәнә. Тегәд Деед Яшкульд госпиталь ода шинәс секгдҗ, көдлмшән эклв.  

Өдр болһн эмнлһнд орулҗ авдг әңгүр бийнь тас уга болҗах 120-130 күн ирнә гиҗ таңһчин больницин ах эмчин дарук Саглара Чумпинова темдглв. Хальдврта коронавирусн өвчн дәкнәс түгҗәнә, гемтсн әмтнә то өсәд йовна. Вирус хүврҗ, тегәд  эн гем хальдсн улсиг эмнхд күнд болҗана гиҗ госпиталин эмч келв.