Өцклдүр «Лидеры России-2020» марһана ашлгч девсң төгсв. Марһанд диилвр бәрсн 106 күүнә нерднь зарлгдв. Ашлгч девсң һаха сарин 6-7-д болв. Хойр өдрин эргцд марһанд орлцачнролн зүсн керг-үүлдврмүдт орлцҗ, төсвин бүрдәһәчнрлә күүндҗ, шин соньн тоот медҗ авч, эврәннь седвәрән үзүлҗ, бийиннь тускар келҗ өгв.

 Ашлгч девсңд ут тоодан залврин халхар үүлдҗәх 300 күн орлцв, эднәс 33 күн - Өмн үзгин округин элчнр. Андрея Картиев болн Андрей Чиджиев «Лидеры России-2020» марһана «Финансы и технология» зөрүллтин ашар нүүрт һарв. Марһана ашар Андрея Чиджиев сай арслңга сурһулин грант авв. Эн дөңцл мөңг  РАНХиГС-т «Высшая школа государственного управления» көтлврәр сурһуль сурлһна төлә өггдв.

Марһана таалар социальн төсв күцәх кергтә. «Мадн Хальмгт эрмдгтә бичкдүдин төләмастер-классмуд давулвидн. Бичкдүдин үүдәлтин Бәәшңд робототехникәр, театральн билг-эрдмәр болн нань чигн зөрүллтәр кружокуд секвидн», - гиҗ Андрей Чиджиев келв. Энүнәс нань марһана «Финансы и технология» гидг зөрүллтәр ашлгч девсңд орлцсн улс Сбербанкин Корпоративн университетин олн зүсн көтлврмүдәр сурһуль сурлһна төлә грант шүүҗ авв.

Темдглхд, эн җил марһанд орлцхар 230 миңһн күн эрлһ орулсмн. «Финансы и технология» зөрүллтәр хамгин олар - 61 732 эрлһ орв.